Sterownik bezpieczeństwa – czym różni się od zwykłego sterownika PLC?

Posted on
sterownik bezpieczeństwa

W starszym wydaniu normy PN-EN 60204-1 z roku 2001 był podrozdział 11.3.4, który mówił o tym, że programowalne wyposażenie elektroniczne nie powinno być zastosowane do realizacji funkcji zatrzymania awaryjnego kategorii 0. Ponadto wg wymagań tej edycji normy, do realizacji wszystkich innych funkcji zatrzymania wiążących się z bezpieczeństwem, zalecane jest zastosowanie oprzewodowanych na stałe elektromechanicznych części […]

Warunki funkcjonowania oprogramowania w aplikacjach bezpieczeństwa

Posted on
Monitor - Warunki funkcjonowania oprogramowania w aplikacjach bezpieczeństwa

Jak dobrze musi być wykonany program, aby mógł być uznany za bezpieczny? Przez wiele lat inżynierowie z komitetów technicznych próbowali odpowiedzieć na to pytanie i powstało już kilka standardów, które ustanowiły warunki funkcjonowania oprogramowania w aplikacjach bezpieczeństwa. Oprogramowanie jest na ogół skomplikowane, z tego też powodu liczba awarii spowodowanych błędami oprogramowania jest bardziej nieprzewidywalna i […]

Wprowadzanie do obrotu maszyny zgodnej z wymaganiami zasadniczymi

Posted on
wprowadzanie do obrotu

Przez pojęcie “wprowadzanie do obrotu” należy rozumieć udostępnienie maszyny po raz pierwszy we Wspólnocie z zamiarem jej dystrybucji lub użytkowania, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie. W celu poświadczenia zgodności maszyny z przepisami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności. Zanim maszyna zostanie wprowadzona do obrotu i oddana do użytku, […]

Problem braku aktualizacji norm – cz. 2 sterowanie oburęczne

Posted on
Sterowanie oburęczne Two-Hand Control

W poprzednim artykule opisałem problem dotyczący braku aktualizacji niektórych norm i konsekwencji z tym związanych, utrudniających życie projektantom na przykładzie pras hydraulicznych. W kolejnej części jako przykład sprzeczności zawartych w obowiązujących starych i znowelizowanych normach posłuży sterowanie oburęczne. Z jednej strony w budowie nowych maszyn obowiązują wymagania z zakresu aktualnego stanu wiedzy techniki (zawarte m.in. w […]

Problem braku aktualizacji norm – cz. 1 prasy hydrauliczne

Posted on
Problem braku aktualizacji norm - prasa

Problem braku aktualizacji norm, które w niedostateczny sposób odzwierciedlają aktualny stan wiedzy techniki, jeśli występuje, powoduje utrudnienia w poszukiwaniu właściwej drogi we wdrażaniu niektórych technicznych środków bezpieczeństwa. Sprzeczne informacje zawarte w takich normach stanowią wzajemnie wykluczające się wymagania. Informacje zawarte w obowiązujących normach, które w swej treści odsyłają do wycofanych już norm, pozostają wciąż w […]

Normy zharmonizowane

Posted on
normy zharmonizowane

Jak już wcześniej pisałem, nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji sformułowało zasady stanowiące założenia do modeli oceny zgodności [1]: zharmonizowane przepisy prawne powinny być ograniczone do podstawowych wymagań bezpieczeństwa zwartych w dyrektywach nowego podejścia; szczegółowe wymagania techniczne bezpieczeństwa będą zawarte w europejskich normach zharmonizowanych z tymi dyrektywami; stosowanie zharmonizowanych norm jest dobrowolne; zakłada się […]

Dyrektywy nowego podejścia – maszynowa i narzędziowa

Posted on

Funkcjonowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego nowego podejścia wymaga, aby normy zharmonizowane gwarantowały określony poziom ochrony w odniesieniu do zasadniczych wymagań ustalonych w prawodawstwie. Jest to jedno z głównych zadań, nad którymi pracuje Komisja Europejska, realizując swoją politykę silnego procesu i infrastruktury europejskiej normalizacji. Kiedyś każdy kraj posiadał własne przepisy, które utrudniały przepływ produktów w państwach członkowskich […]

Co to jest zespół maszyn?

Posted on

Osobnego omówienia wymaga definicja „zespół maszyn”. Wg dyrektywy 2006/42/WE zespół maszyn to (art. 2a): zespół składający się z co najmniej dwóch maszyn lub maszyn nieukończonych, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość. Zespoły maszyn mogą być złożone z dwóch jednostek, takich jak na przykład maszyna do pakowania i […]

Co to jest maszyna?

Posted on

Co to jest maszyna? Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie nie jest takie proste. Mogłoby się wydawać, ze wszyscy wiedzą, co to jest maszyna. Na pewno jest to jakieś urządzenie wyręczające człowieka w wykonywaniu skomplikowanej produkcji, lub urządzenie wykonujące za człowieka jakąś czynność, ale w przepisach prawnych określenie maszyna musi mieć jednoznaczne sformułowanie. Nieudolną definicję maszyny […]