Rola i znaczenie oceny ryzyka w procesie budowy maszyn

Posted on
Rola i znaczenie oceny ryzyka

Wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny. Zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka. Za pomocą iteracyjnego procesu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka, producent lub jego upoważniony […]

Wprowadzanie do obrotu maszyny zgodnej z wymaganiami zasadniczymi

Posted on
wprowadzanie do obrotu

Przez pojęcie “wprowadzanie do obrotu” należy rozumieć udostępnienie maszyny po raz pierwszy we Wspólnocie z zamiarem jej dystrybucji lub użytkowania, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie. W celu poświadczenia zgodności maszyny z przepisami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności. Zanim maszyna zostanie wprowadzona do obrotu i oddana do użytku, […]

Modernizacja maszyny przez użytkownika. Co na to producent?

Posted on
Modernizacja maszyny - znak CE

Modernizacja maszyny może wynikać z konieczności dostosowania jej do wymagań minimalnych, do nowych potrzeb produkcyjnych lub do zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa jej obsługi. W artykule “Modernizacja maszyny – co powinniśmy wiedzieć” opisałem obowiązki użytkownika (nabywcy maszyny), jakie ma spełnić, aby maszyna nadal zapewniała poziom bezpieczeństwa taki, jak w momencie jej pierwszego udostępnienia przez producenta tej […]

Problem braku aktualizacji norm – cz. 1 prasy hydrauliczne

Posted on
Problem braku aktualizacji norm - prasa

Problem braku aktualizacji norm, które w niedostateczny sposób odzwierciedlają aktualny stan wiedzy techniki, jeśli występuje, powoduje utrudnienia w poszukiwaniu właściwej drogi we wdrażaniu niektórych technicznych środków bezpieczeństwa. Sprzeczne informacje zawarte w takich normach stanowią wzajemnie wykluczające się wymagania. Informacje zawarte w obowiązujących normach, które w swej treści odsyłają do wycofanych już norm, pozostają wciąż w […]

Modernizacja maszyny – studium przypadku

Posted on
Modernizacja maszyny - studium przypadku

Problem interpretacyjny związany z modyfikacjami wprowadzanymi w maszynach dotyczący rozstrzygnięcia kwestii kiedy mamy do czynienia z tzw. znaczną modyfikacją rozwiązuje się w momencie, gdy sami go doświadczymy. W swej karierze zawodowej miałem sporo różnych przypadków i z doświadczenia wiem, że nie można z góry założyć, że modyfikacja (modernizacja maszyny) jest znaczna lub nie, nie mając […]

Modernizacja maszyny – co powinniśmy wiedzieć

Posted on
Modernizacja maszyny - co powinniśmy wiedzieć

Określenie „modernizacja maszyny” nie jest pojęciem jednoznacznym. Z jednej strony może oznaczać unowocześnienie, np. w celu podniesienia jej walorów użytkowych, z innej zaś może oznaczać przeróbkę mającą na celu dostosowanie do nowych wymagań technologicznych lub dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów europejskich. To, z jakim przypadkiem modernizacji mamy do czynienia, decyduje o podejściu do wykonania prac […]

Modernizacje, modyfikacje… Co z czym się je.

Posted on

Wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, „producent oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje lub produkuje maszyny lub maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny nieukończonej z niniejszą dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub do własnego użytku. W razie braku producenta odpowiadającego […]

Dyrektywy nowego podejścia – maszynowa i narzędziowa

Posted on

Funkcjonowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego nowego podejścia wymaga, aby normy zharmonizowane gwarantowały określony poziom ochrony w odniesieniu do zasadniczych wymagań ustalonych w prawodawstwie. Jest to jedno z głównych zadań, nad którymi pracuje Komisja Europejska, realizując swoją politykę silnego procesu i infrastruktury europejskiej normalizacji. Kiedyś każdy kraj posiadał własne przepisy, które utrudniały przepływ produktów w państwach członkowskich […]